Algemene voorwaarden

MediumsenHelderzienden.nl is een onderdeel van Call Flex Team. Deelname aan en inschrijving bij MediumsenHelderzienden.nl, en gebruik van de site MediumsenHelderzienden.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met MediumsenHelderzienden.nl en/of worden aangeboden door MediumsenHelderzienden.nl

1. Aansprakelijkheid

Het deelnemen en/of gebruik maken van de site MediumsenHelderzienden.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. MediumsenHelderzienden.nl is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website MediumsenHelderzienden.nl.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website MediumsenHelderzienden.nl, is het mogelijk dat de informatie die op MediumsenHelderzienden.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Call Flex Team is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit de content op de website MediumsenHelderzienden.nl die afkomstig is van de deelnemers aan MediumsenHelderzienden.nl. De op de website MediumsenHelderzienden.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Call Flex Team kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van MediumsenHelderzienden.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of De Nieuwe Call Flex Team Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op MediumsenHelderzienden.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van MediumsenHelderzienden.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om MediumsenHelderzienden.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van MediumsenHelderzienden.nl verkregen is. MediumsenHelderzienden.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via MediumsenHelderzienden.nl verkregen informatie. De informatie op MediumsenHelderzienden.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

2. Privacybeleid

Privacystatement

Call Flex Team, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnees, klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten.

Privacy

Persoonlijke gegevens van abonnees en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Call Flex Team houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Call Flex Team.

Verwerking van persoonsgegevens

Call Flex Team publiceert online media. In het kader van haar dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Call Flex Team, legt Call Flex Team gegevens vast. Call Flex Team gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om abonnees en klanten van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden en van de partners en andere zorgvuldig geselecteerde organisaties. Hierbij tracht Call Flex Team rekening te houden met voorkeuren. Ook kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken. In beide gevallen dient u een e-mail te sturen naar Call Flex Team: info@callflexteam.nl

Gebruik van Cookies

Call Flex Team maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Call Flex Team maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de Call Flex Team site voor u gemakkelijker te maken.

Daarnaast maakt Call Flex Team ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van dit cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de site langskomt. Met behulp van dit cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

MediumsenHelderzienden.nl en andere websites

Op de site van MediumsenHelderzienden.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. MediumsenHelderzienden.nl kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Copyright

MediumsenHelderzienden.nl behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van MediumsenHelderzienden.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in MediumsenHelderzienden.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Call Flex Team (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers

Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website MediumsenHelderzienden.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan Paravisie dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van MediumsenHelderzienden.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op MediumsenHelderzienden.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website MediumsenHelderzienden.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart MediumsenHelderzienden.nl terzake van vorderingen van derden.

MediumsenHelderzienden.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website MediumsenHelderzienden.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van MediumsenHelderzienden.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten MediumsenHelderzienden.nl

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam MediumsenHelderzienden.nl en het logo van MediumsenHelderzienden.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Call Flex Team.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website MediumsenHelderzienden.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look and feel, lay-out) berusten uitsluitend bij MediumsenHelderzienden.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MediumsenHelderzienden.nl is het onder meer niet toegestaan de website MediumsenHelderzienden.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen

MediumsenHelderzienden.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van MediumsenHelderzienden.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie MediumsenHelderzienden.nl. De redactie van MediumsenHelderzienden.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website MediumsenHelderzienden.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van MediumsenHelderzienden.nl, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van MediumsenHelderzienden.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan MediumsenHelderzienden.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

Wijzigingen

Call Flex Team behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Call Flex Team

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen met MediumsenHelderzienden.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

BELTEGOED | REVIEWS | CONTACT | ALGEMENE VOORWAARDEN | SITEMAP

Built with siteManager - Powered by Systematix Solutions® - Copyright © 2024 - Agent login